Starburst

Spēlēt ar spēļu naudu
Izstrādātājs
NetEnt
Gads
'-
Līnijas
10
Ruļļi
5
Min. monētu skaits
1
Maks. monētu skaits
10
RTP
96.1%
Džekpots
250

Bezmaksas spēļu automāti: Starburst
Ražotājs : Net Entertainment
Spēles dalības maksa (likme)
Minimālā likme 0.01 EUR
Maksimālā likme 100 EUR

Spēles norise

Starburst ir piecu ruļļu, 10 izmaksas līniju, un 100 monētu spēļu automāts, kurā ir šādas iespējas:

 • Abu virzienu laimests.
 • Aizstājējsimbols ar atkārtota grieziena papildiespēju.

Svarīgi:

 • Laimests tiek izmaksāts tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās izmaksas līnijas.
 • Izmaksas līniju laimesti tiek izmaksāti par kombinācijām gan no malējā kreisā ruļļa uz labo pusi, gan no malējā labā ruļļa uz kreiso pusi.
 • Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

  Spēles noteikumi Vispārējie noteikumi

 1. Jūs varat spēlēt uz 1-10 izmaksas līnijām.
 2. Likmes lielums uz katru izmaksas līniju var būt līdz 10 monētām. Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

  Abu virzienu laimesta noteikumi

 1. Izmaksas līniju laimesti tiek izmaksāti par kombinācijām gan no malējā kreisā ruļļa uz labo pusi, gan no malējā labā ruļļa uz kreiso pusi.2. Laimests par piecu simbolu kombināciju tiek divkāršots.

  Aizstājējsimbola (Starburst) noteikumi

 1. Starburst aizstājējsimboli aizvieto jebkuru simbolu.
 2. Starburst aizstājējsimboli var parādīties tikai uz 2, 3 un 4 ruļļa.
 3. Viens vai vairāki Starburst aizstājējsimboli, kas parādās uz ruļļiem 2, 3 vai 4, aktivizē spēles Starburst aizstājējsimbolu papildiespēju.
 4. Starburst aizstājējsimbolu papildiespējas laikā, Starburst aizstājējsimboli paplašinās, nosedzot rulli un paliek tur, kamēr pārējie ruļļi tiek griezti atkārtoti.
 5. Ja atkārtota grieziena laikā parādās jauns Starburst aizstājējsimbols, tas izplešas un paliek vietā kopā ar iepriekš izpletušos Starburst aizstājējsimbolu atkārtotam griezienam.
 6. Starburst aizstājējsimbola funkcija beidzas, kad atkārtota grieziena laikā neparādās jauns Starburst aizstājējsimbols.
 7. Pēc tam, kad Starburst aizstājējsimbols aktivizē atkārtotu griezienu, var parādīties līdz pat 2 papildus Starburst aizstājējsimboliem, kas sniedz iespēju par katru parādījušos Starburst aizstājējsimbolu atkārtoti veikt griezienu, līdz maksimāli 3 atkārtotiem griezieniem.

Izmaksu Noteikumi

 1. Jums tiek izmaksāts laimests tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās izmaksas līnijas. 2. Lai veidotos regulārās laimīgās kombinācijas, simboliem uz aktīvas izmaksas līnijas jāatrodas blakus.
 2. Izmaksas līniju laimesti tiek izmaksāti par kombinācijām gan no malējā kreisā ruļļa uz labo pusi, gan no malējā labā ruļļa uz kreiso pusi.
 3. Lai pārvērstu monētas kredītos, izmantojiet sekojošo formulu: Monētu skaits x monētas vērtība = daudzums kredītos Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

  Spēles vadība

Lai spēlētu, rīkojieties šādi:

 • Lai paaugstinātu vai pazeminātu monētas vērtību, lietojiet COIN VALUE izvēlni.
 • Lai izvēlētos izmaksas līniju skaitu, lietojiet LINESizvēlni.
 • Lai izvēlētos monētu likmi, lietojiet LEVEL izvēlni. Klikšķiniet uz ikonas Spin.
 • Ruļļi sāk griezties ar jūsu izvēlēto likmi.
 • Klikšķinot uz ikonas MAX BET, liekot uz tām maksimālo monētu skaitu ar jūsu izvēlēto monētas vērtību, tiek iegriezti ruļļi.

Automātiskais vadības režīms:

Nospiežot AUTOPLAY ikonu, jūs varat izvēleties:

Sadaļa Number of rounds (Griezienu skaits). Izvēlies, cik reizes pēc kārtas ruļļi griezīsies Automātiskajā režīmā.

Sadaļa Stop autoplay (Grieziena Apturēšanas Iestatījumi).Jūs varat izvēlēties vienu no iespējam, kad apturēt Automātisko režīmu:

 • Jebkura laimesta gadījumā.
 • Ja tiek iegūti Bezmaksas griezieni.
 • Ja kādā griezienā laimests pārsniedz..
 • Ja jūsu kredīts palielinās par
 • Ja jūsu kredīts samazinās par

Nosacījumi, kuriem iestājoties dalībnieks saņem laimestu, un laimestu lielums [arī laimestu attiecība pret dalības maksu (likmi)]

Nosacījums, lai saņemtu laimestu, ir griezt ruļļus līdz uz tiem attēlotie simboli veidotu laimīgās kombinācijas uz aktīvajām izmaksas līnijām. Laimests atkarīgs no izveidotajām laimīgajām kombinācijām.

Katras kombinācijas laimests Izmaksu Tabulā tiek norādīts skaitļos. Lai iegūtu kopējo laimēto monētu skaitu uz aktīvās izmaksas līnijas, tabulā uzrādītais skaitlis jāreizina ar monētu likmi uz izmaksas līnijas. Laimēto kredītu daudzums atkarīgs no izvēlētās vērtības monētai. Laimēto kredītu skaitu aprēķina, reizinot kopējo laimēto monētu skaitu ar jūsu izvēlēto monētas vērtību.

Izmaksu apraksts

Regulāro Izmaksu Apraksts

Lai parastie simboli veidotu laimīgo kombināciju, jāsakrīt sekojošiem apstākļiem:

 • Simboliem jābūt līdzās uz aktīvas izmaksas līnijas.
 • Vismaz vienam no simboliem jābūt attēlotam uz malējā ruļļa.
 • Izmaksas līniju laimesti tiek izmaksāti par kombinācijām gan no malējā kreisā ruļļa uz labo pusi, gan no malējā labā ruļļa uz kreiso pusi.

Regulārās Izmaksas parādītas Izmaksu attēlos:

Izmaksas Līniju Apraksts.

Laimests tiek izmaksāts tikai par laimīgajām kombinācijām uz aktīvajām izmaksas līnijām. Laimēto kredītu skaits atkarīgs no kopējā monētu skaita reizinājuma ar jūsu izvēlēto monētu skaitu.Līnijas, kas redzamas attēlā, parāda iespējamās izmaksas līniju formas:

Spēle tiek piedāvāta sadarbībā ar 11.lv kazino.

Latest posts by kazinotops (see all)