Menu

Lucky Lady’s Charm Deluxe

Spēlēt uz spēļu naudu
Programmatūra
Novomatic
Gads
2006
Līnijas
10
Ruļļi
5
Min. monētu skaits līnijā
2
Maks. monētu skaits līnijā
1000
RTP
95.13%
Džekpots
18000

Bezmaksas spēļu automāti: Lucky Lady’s Charm
Ražotājs : Novomatic
Spēles dalības maksa (likme)
Minimālā likme 0.10 EUR
Maksimālā likme 10 EUR

Spēles norise un noteikumi

„Lucky Lady’s Charm Deluxe“ ir 5 ruļļu, 3 rindu, 10 fiksētām izmaksas līniju spēļu automāts.

 • Spēlē ir 3 papildus funkcijas, kas var tikt aktivizētas spēles laikā: aizstājējsimbols, ‘’Gamble’’, jeb dubultošanas funkcija un bezmaksas griezienus bonusa spēle. Aizstājējsimbols “Lucky Lady” aizstāj jebkuru no spēles simboliem izņemot ‘’Scatter’’, jeb bonusa simbolu.
 • Lai aizstājējsimbols kalpotu kā aizstājējsimbols, tam jāatrodas uz aktīvas izmaksu līnijas. Laimesti no laimestu līnijām, kas veidojas ar aizstājējsimbolu tiek dubultoti.
 • Bonusa spēle tiek aktivizēta 3, vai vairāk gaismas bumbas simboliem parādoties jebkur uz spēles lauka.
 • Parādoties 2 gaismas bumbas simboliem spēlētājs saņem laimestu, kas ekvivalents grieziena likmes dubultojumam.
 • Sākoties bonusa spēlei spēlētājs iegūst 15 bezmaksas griezienus, kuros iegūtie laimesti tiek trīskāršoti.
 • Bonusa spēles laikā izkrītot 3, vai vairāk gaismas bumbas simboliem spēlētājs saņem papildus 15 bezmaksas griezienus.
 • Bonusa spēles bezmaksas griezieni tiek veikti ar to pašu likme vērtību kā spēlēts līdz bonusa spēles sākumam.
 • Bezmaksas spēles laikā iegūtie laimesti uzreiz tiek pievienoti kopējai bilancei neveidojot uzkrājumu.
 • Spēles beigās atsevišķs logs uzrāda līdz šim iegūto laimestu bezmaksas spēles laikā.
 • Pēc laimesta pamatspēlē un brīvspēlē spēlētājs var mēģināt divkāršot iegūto laimestu, nospiežot ‘’GAMBLE’’ taustiņu.
 • Jāmēģina atminēt uz ekrāna redzamo aizklāto kāršu krāsu. Maksimāli pieļaujamās minēšanas reizes ir 5, bez summas ierobežojuma.
 • Ja spēlētājs izvēlas sarkano krāsu, jānospiež taustiņš ‘’RED’’, bet, ja melno, tad jānospiež taustiņš ‘’BLACK’’.
 • Lai palīdzētu izdarīt izvēli, ekrāna augšējā stūrī redzami iepriekšējie izkritušie kāršu simboli.
 • Nospiežot ‘’COLLECT’’ taustiņu, spēle tiek pārtraukta, un laimests tiek pārnests uz „Credit” logu.

Svarīgi:

 • Laimests tiek izmaksāts tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās izmaksas līnijas.
 • Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi.

 Vispārējie noteikumi

 • Spēle notiek uz 10 fiksētām izmaksas līnijām
 • Likmes lielums ir no 0.10 EUR līdz 10 EUR.
 • Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

  Izmaksu Noteikumi

 • Jums tiek izmaksāts laimests tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās izmaksas līnijas. Lai veidotos regulārās laimīgās kombinācijas, simboliem uz aktīvas izmaksas līnijas jāatrodas blakus.
 • Regulārās laimīgās kombinācijas tiek veidotas no kreisās uz labo pusi. Vismaz vienam no simboliem jābūt attēlotam uz pirmā ruļļa. Simbolu kombinācija neveidojas, ja tā sākas no otrā ruļļa.

Nosacījumi, kuriem iestājoties dalībnieks saņem laimestu

Nosacījums, lai saņemtu laimestu, ir griezt ruļļus līdz uz tiem attēlotie simboli veidotu laimīgās
kombinācijas uz aktīvajām izmaksas līnijām. Laimests atkarīgs no izveidotajām laimīgajām
kombinācijām. Katras kombinācijas laimests Izmaksu Tabulā tiek norādīts skaitļos(eiro valūtā),
palielinot likmes lielumu palielinās arī iespējamo laimestu apjoms.

Izmaksu apraksts

Regulāro izmaksu apraksts
Lai parastie simboli veidotu laimīgo kombināciju, jāsakrīt sekojošiem apstākļiem:
• Simboliem jābūt līdzās uz aktīvas izmaksas līnijas.
• Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi. Vismaz vienam no simboliem jābūt
attēlotam uz pirmā ruļļa. Simbolu kombinācijas neveidojas, ja pirmais simbols ir uz otrā, trešā,
ceturtā vai piektā ruļļa.

Izmaksu Līniju Apraksts.

Laimests tiek izmaksāts tikai par laimīgajām kombinācijām uz aktīvajām izmaksas līnijām.
Līnijas, kas redzamas attēlā, parāda iespējamās izmaksas līniju formas:

Bezmaksas spēļu automāti tiek nodrošināti sadarbībā ar 11.lv kazino.