Menu

Justice league

Justice League
Kategorija: Spēļu automāti

Ražotājs : NextGen Gaming Pty Ltd. DC Comics
Spēles dalības maksa (likme)
Minimālā likme 0.30 EUR
Maksimālā likme 60 EUR

Spēles norise un noteikumi

 • „Justice League“ ir 5 ruļļu, 3 rindu, 25 fiksētu izmaksas līniju spēļu automāts
 •  Spēlē ir 5 papildus funkcijas, kas var tikt aktivizētas spēles laikā: aizstājējsimbols,
  ‘’Super Hero Re-spin’’ funkcija, bezmaksas griezienu bonusa spēle, ‘’Super Hero’’
  griezieni un ‘’Gamble’’, jeb laimestu reizināšanas funkcija.
 •  Aizstājējsimbols aizvieto jebkuru simbolu izņemot ‘’Scatter’’ simbolus.
 •  Aizstājējsimbols uzrādās tikai uz 2., 3., un 4. spēles ruļļa.
 • Aizstājējsimbols kļūst aktīvs tikai atrodoties uz aktīvas izmaksu līnijas.
 • Spēles laikā jebkurā griezienā pēc nejaušības principa spēles simbols var tikt pārvērsts par
  aizstājējsimbolu un laimesti tiek izmaksāti pēc tā pārvēršanās.
 • Uz 2., 3. un 4. spēles ruļļa reizē parādoties pa vienam ‘’Scatter’’ bonusa simbola tiek
  aktivizēta bezmaksas griezienu bonusa spēle.
 • Aktivizējoties bonusa spēlei tiek piešķirti 10 bezmaksas griezieni, kuru laikā pēc
  nejaušības principa iespējams iegūt vēl papildus griezienus.
 •  Bezmaksas griezieni tiek izspēlēti ar to pašu grieziena vērtību kā spēlēts līdz tam.
 •  Bezmaksas griezienu laikā aizstājējsimboli parādās biežāk nekā parastās spēles laikā.
 •  Aizstājējsimboli tiek iekrāti un pēc bezmaksas griezieniem aktivizē ‘’Super Hero’’
  papildgriezienus.
 •  ‘’Super Hero’’ papildgriezienu laikā 1. un 5. rullis uzrādīs vienādu varoni uz visiem
  lauciņiem palielinot iespēju izveidot laimīgās kombinācijas.
 •  Laimesti, kas to laikā rodas ar aizstājējsimbolu tiek reizināti līdz pat 10 reizēm pēc
  nejaušības principa.
 •  Krājot aizstājējsimbolus iegūsi papildus ‘’Super Hero’’ papildgriezienus.
 •  ‘’Super Hero Re-spin’’ aktivizējas vienam varonim aizņemot visu pirmo rulli un un veido
  laimējošu izmaksu līniju.
 •  Aktivizējoties papildfunkcijai 1. ruļļa simboli parādās arī uz 5. ruļļa to kopējot un paliek
  šajās pozīcijās.
 •  Papildgriezieni ar šiem simboliem turpinās kamēr uz spēles lauka turpina parādīties jauni
  šī varoņa simboli, vai aizstājējsimboli, kas arī paliek uz vietas nākamajos griezienos.
 •  Papildgriezieni noslēdzas, kad ekrāns ir pilns ar vienu simbolu, vai šādi simboli vairs
  neparādās un tad tiek izmaksāts kopējais laimests.
 •  Papildus tiek piedāvāta bonusa riska funkcija, kas sniedz iespēju riskējot ar laimestu to
  dubultot uzminot kārts krāsu, vai četrkāršot uzminot kārts mastu.
 • Ar laimestu var riskēt līdz pat 5 reizēm, neveiksmes gadījumā iepriekšējā griezienāiegūtais laimests tiek zaudēts.

Svarīgi:

Laimests tiek izmaksāts tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās izmaksas
līnijas.
Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi.

Vispārējie noteikumi

 • Spēle notiek uz 25 fiksētām izmaksas līnijām
 •  Likmes lielums ir no 0.30 EUR līdz 60 EUR.
 •  Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas

.Izmaksu apraksts

Regulāro Izmaksu Apraksts
Lai parastie simboli veidotu laimīgo kombināciju, jāsakrīt sekojošiem apstākļiem:
 Simboliem jābūt līdzās uz aktīvas izmaksas līnijas.
 Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi. Vismaz vienam no simboliem jābūt
attēlotam uz pirmā ruļļa. Simbolu kombinācijas neveidojas, ja pirmais simbols ir uz otrā, trešā,
ceturtā vai piektā ruļļa.