Gonzo’s Quest

Spēlēt ar spēļu naudu
Izstrādātājs
NetEnt
Gads
2010
Līnijas
20
Ruļļi
5
Min. monētu skaits
1
Maks. monētu skaits
5
RTP
96%
Džekpots
2500

Spēļu Automātu spēle
Ražotājs : Net Entertainment Malta Services Limited
Spēles dalības maksa (likme)
Minimālā likme 0.20 EUR
Maksimālā likme 50 EUR

Spēles norise

Gonzo’s Quest ir piecu ruļļu, 20 fiksētu izmaksas līniju, un100 monētu spēļu automāts,
kurā ir šādas iespējas:
 Aizstājējsimbols .
 Bonusa režīms – ” Lavīna”.
 Bonusa spēle Bezmaksas kritieni.

Svarīgi:

 Laimests tiek izmaksāts tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās
izmaksas līnijas.
 Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi.
 Bonusa spēles laimesti tiek pieskaitīti izmaksas līniju laimestiem.
 Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

Spēles noteikumi

Vispārējie noteikumi
1. Spēle notiek uz 20 fiksētām izmaksas līnijām
2. Likmes lielums uz katru izmaksas līniju var būt līdz 5 monētām.
3. Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.
Aizstājējsimbolu noteikumi
1. Aizstājējsimboli aizvieto jebkuru simbolu, ieskaitot Brīvo kritienu simbolus.
2. Aizstājējsimboli parādās tikai uz 2., 3. un 4. ruļļa.

Režīma ” Lavīna ” noteikumi

1. Simboli sakrīt kolonnās, nevis griežas.
2. Laimējusī izmaksas līnija aizsāks Lavīnu.
3. Simboli laimesta kombinācijās uzsprāgst un pazūd, atstājot vietu otrai simbolu Lavīnai,
sniedzot lielāku laimestu iespēju.
4. Lavīnas turpinās, līdz vairs nav neviena laimesta.
5. Laimesta reizinātājs tiek palielināts ar katru jauno Lavīnu, līdz reizinātājs sasniedz
maksimālo vērtību.
6. Reizinātāja maksimālā vērtība saglabājās arī nākamajās Lavīnās, līdz vairs nav neviena
laimesta.
7. Galvenajā spēlē maksimālais reizinātājs ir 5, bet Bezmaksas kritienos – 15. Reizinātāji
galvenajā spēlē ir šādi:
 Pirmā Lavīna – reizinātājs ir x1
 Otrā Lavīna – reizinātājs ir x2
 Trešā Lavīna – reizinātājs ir x3
 Ceturtā un visas turpmākās Lavīnas – reizinātājs ir x5

Bonusa spēles Bezmaksas kritieni Noteikumi

1. Bezmaksas kritienu simboli var parādīties tikai uz 1., 2. un 3.ruļļa.
2. 3 Bezmaksas kritienu simboli aktivizē 10 Bezmaksas kritienu neatkarīgi no aktīvo
izmaksas līniju skaita.
3. Bezmaksas kritienu simboliem jāparādās secīgi, sākot no pirmā ruļļa kreisajā pusē.
4. Bezmaksas kritieni tiek izspēlēti ar to pašu likmi, kā griezienā, kas aizsāka Bezmaksas
kritienus.
5. Laimējusī izmaksas līnija Bezmaksas kritienu laikā aizsāks Lavīnu.
6. Maksimālais reizinātājs Bezmaksas kritienu laikā ir 15. Reizinātāji Bezmaksas kritienu
spēlē ir šādi:
 Pirmā Lavīna – reizinātājs ir x3
 Otrā Lavīna – reizinātājs ir x6
 Trešā Lavīna – reizinātājs ir x9
 Ceturtā un visas turpmākās Lavīnas – reizinātājs ir x15
7. Bezmaksas kritienu laikā var laimēt papildu Bezmaksas kritienus.
8. Kad Bezmaksas kritieni beigušies, spēle tiek atsākta no grieziena, kurā tika aktivizēti
Bezmaksas kritieni.
9. Kad Bezmaksas kritieni beigušies, kopējais laimests no Bezmaksas kritieniem tiek
pieskaitīts tā grieziena laimestiem, kurā tika aktivizēti Bezmaksas kritieni.
10. Bezmaksas kritienu laikā 3 Bezmaksas kritienu simboli aktivizē 10 papildu
Bezmaksas kritienus.

Izmaksu Noteikumi

1. Jums tiek izmaksāts laimests tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās
izmaksas līnijas.
2. Bonusa spēles laimesti tiek pieskaitīti izmaksas līnijas laimestiem.
3. Lai veidotos regulārās laimīgās kombinācijas, simboliem uz aktīvas izmaksas līnijas
jāatrodas blakus.
4. Regulārās laimīgās kombinācijas tiek veidotas no kreisās uz labo pusi. Vismaz vienam
no simboliem jābūt attēlotam uz pirmā ruļļa. Simbolu kombinācija neveidojas, ja tā sākas
no otrā ruļļa.
5. Lai pārvērstu monētas kredītos, izmantojiet sekojošo formulu: Monētu skaits x monētas
vērtība = daudzums kredītos
6. Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

Spēles vadība

Lai spēlētu, rīkojieties šādi:
1. Lai paaugstinātu vai pazeminātu monētas vērtību, lietojiet COIN VALUE izvēlni.
2. Lai izvēlētos monētu likmi, lietojiet BET LEVEL izvēlni.
3. Klikšķiniet uz ikonas Spin.
Ruļļi sāk griezties ar jūsu izvēlēto likmi.
4. Klikšķinot uz ikonas MAX BET, aktivizējas visas izmaksas līnijas un rindas, liekot uz
tām maksimālo monētu skaitu ar jūsu izvēlēto monētas vērtību un tiek iegriezti ruļļi.
Automātiskais vadības režīms:
5. Nospiežot AUTOPLAY ikonu, jūs varat izvēleties:
o Sadaļa Number of rounds (Griezienu skaits). Izvēlies, cik reizes pēc kārtas ruļļi
griezīsies Automātiskajā režīmā.
o Sadaļa Stop autoplay (Grieziena Apturēšanas Iestatījumi).Jūs varat izvēlēties vienu no
iespējam, kad apturēt Automātisko režīmu:
Jebkura laimesta gadījumā.
Ja tiek iegūti Bezmaksas griezieni.
Ja kādā griezienā laimests pārsniedz..
Ja jūsu kredīts palielinās par
Ja jūsu kredīts samazinās par

Izmaksu apraksts

Regulāro Izmaksu Apraksts
Lai parastie simboli veidotu laimīgo kombināciju, jāsakrīt sekojošiem apstākļiem:
 Simboliem jābūt līdzās uz aktīvas izmaksas līnijas.
 Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi.Vismaz vienam no simboliem
jābūt attēlotam uz pirmā ruļļa.Simbolu kombinācijas neveidojas, ja pirmais simbols ir uz
otrā, trešā, ceturtā vai piektā ruļļa.
Regulārās Izmaksas parādītas Izmaksu attēlos. Izmaksas tiek reizinātas ar Lavīnas
funkcijas reizinātāju. Izmaksas reizinātājs palielinās ar katru Lavīnu (līdz maksimālajai
vērtībai (galvenā spēlē līdz 5, Bezmaksas kritienu bonusa spēlē līdz 15):
Izmaksu Līniju Apraksts.
Laimests tiek izmaksāts tikai par laimīgajām kombinācijām uz aktīvajām izmaksas
līnijām. Laimēto kredītu skaits atkarīgs no kopējā monētu skaita reizinājuma ar jūsu
izvēlēto monētu skaitu.

Latest posts by kazinotops (see all)