Menu

Glorious empire

Glorious Empire

Kategorija:  Spēļu automāti
Ražotājs : NextGen Gaming Pty Ltd.

Spēles dalības maksa (likme)
Minimālā likme 0.50 EUR
Maksimālā likme 500 EUR

Spēles norise un noteikumi
„Glorious Empire“ ir 5 ruļļu, 4 rindu, 40 fiksētām izmaksas līniju spēļu automāts, kurā ir
šādas iespējas:

 •  Spēlē ir 3 papildus funkcijas, kas var tikt aktivizētas spēles laikā: aizstājējsimbols,
  bezmaksas griezienu bonusa spēle un bonusa riska funckija.
 •  Aizstājējsimbols var parādīties uz jebkura spēles un aistāj jebkuru spēles simbolu
  izņemot ‘’Scatter’’ bonusa spēles simbolu.
 •  Aizstājējsimbols darbojas tikai atrodoties uz aktīvas izmaksu līnijas.
 •  Bezmaksas griezienu bonusa spēles laikā uz spēles lauka parādoties
  aizstājējsimbolam tas paliek uz vietas atlikušajos bezmaksas griezienos.
 •  Bezmaksas griezieni tiek piešķirti uz spēles lauka parādoties 3, vai vairāk
  ‘’Scatter’’ simboliem.
 •  Bezmaksas griezienu skaits atkarīgs no ‘’Scatter’’ simbolu skaita. Par 3
  simboliem tiek piešķirti 7 bezmaksas griezieni, par 4 simboliem 10, bet par 5
  simboliem 15 bezmaksas griezieni.
 •  Bonusa spēles laikā ir iespējams laimēt papildus bezmaksas griezienus uz ruļļiem
  parādoties attiecīgam ‘’Scatter’’ simbolu skaitam.
 •  Bezmaksas griezieni tiek izspēlēti ar to pašu grieziena vērtību kā spēlēts līdz tam.
 •  Bezmaksas griezienu beigās kopējais laimests tiek pievienots kopējai bilancei.
 •  Papildus tiek piedāvāta bonusa riska funkcija, kas sniedz iespēju riskējot ar
  laimestu to dubultot uzminot kārts krāsu, vai četrkāršot uzminot kārts mastu.
 •  Ar laimestu var riskēt līdz pat 5 reizēm, neveiksmes gadījumā iepriekšējā
  griezienā iegūtais laimests tiek zaudēts.

Svarīgi:

 •  Laimests tiek izmaksāts tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās
  izmaksas līnijas.
 •  Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo un no labās uz kreiso pusi.
  Vispārējie noteikumi
 •  Spēle notiek uz 40 fiksētām izmaksas līnijām
 •  Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

Izmaksu Noteikumi

 •  Jums tiek izmaksāts laimests tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras
  aktīvās izmaksas līnijas.
 •  Lai veidotos regulārās laimīgās kombinācijas, simboliem uz aktīvas izmaksas
  līnijas jāatrodas blakus.
 •  Regulārās laimīgās kombinācijas tiek veidotas no kreisās uz labo un no labās uz
  kreiso pusi. Vismaz vienam no simboliem jābūt attēlotam uz malējā ruļļa.
  Simbolu kombinācija neveidojas, ja tā sākas no otrā, vai ceturtā ruļļa.

Izmaksu apraksts
Regulāro Izmaksu Apraksts

Lai parastie simboli veidotu laimīgo kombināciju, jāsakrīt sekojošiem apstākļiem

 •  Simboliem jābūt līdzās uz aktīvas izmaksas līnijas.
 •  Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo un no labās uz kreiso pusi. Vismaz
  vienam no simboliem jābūt attēlotam uz malējā ruļļa. Simbolu kombinācijas
  neveidojas, ja pirmais simbols ir uz otrā, trešā, vai ceturtā spēles ruļļa.