Faust

Spēlēt ar spēļu naudu
Izstrādātājs
GreenTube
Gads
1999
Līnijas
10
Ruļļi
5
Min. monētu skaits
10
Maks. monētu skaits
1000
RTP
95.1%
Džekpots
200

Bezmaksas spēļu automāti: Faust
Ražotājs : Novomatic
Spēles dalības maksa (likme)
Minimālā likme 0.01 EUR
Maksimālā likme 500 EUR

Spēles norise un noteikumi

„Faust™“ ir 5 ruļļu, 3 rindu, 1-10 izmaksas līniju spēļu automāts.
⦁ Spēlē ir 3 papildus funkcijas, kas var tikt aktivizētas spēles laikā: aizstājējsimbols, ‘’Gamble’’, jeb dubultošanas funkcija un bezmaksas griezienus bonusa spēle.
⦁ Aizstājējsimbols aizstāj jebkuru no spēles simboliem.
⦁ Lai aizstājējsimbols pildītu savu funkciju, tam jāatrodas uz aktīvas izmaksu līnijas.
⦁ Bonusa spēle tiek aktivizēta 3, vai vairāk ‘Faust Scatter’ (aizstājēj-)simboliem parādoties jebkur uz spēles lauka.

⦁ Sākoties bonusa spēlei spēlētājs iegūst 10 bezmaksas griezienus.
⦁ Bonusa spēles laikā izkrītot 3, vai vairāk ‘’Sctter’’ simboliem spēlētājs saņem papildus 10 bezmaksas griezienus.
⦁ Bezmaksas spēles sākumā pēc nejaušības principa tiek izvēlēlēts viens no spēles simboliem.
⦁ Bezmaksas spēles laikā, ja uz spēles ruļļiem ir izkrituši vismaz 2 vai 3 (atkarībā no simbola veida) īpašie izvēlētie simboli, tad šie simboli izplešas pa visu rulli uz kura tie atrodas, un izmaksā laimestu par kombināciju uz jebkuriem ruļļiem pēc izvēlētām līnijām.
⦁ Bonusa spēles bezmaksas griezieni tiek veikti ar to pašu likme vērtību kā spēlēts līdz bonusa spēles sākumam.
⦁ Bezmaksas spēles laikā iegūtie laimesti uzreiz tiek pievienoti kopējai bilancei.
⦁ Spēles beigās atsevišķs logs uzrāda līdz šim iegūto laimestu bezmaksas spēles laikā.
⦁ Pēc laimesta pamatspēlē un brīvspēlē spēlētājs var mēģināt divkāršot iegūto laimestu, nospiežot ‘’GAMBLE’’ taustiņu.

⦁ Jāmēģina atminēt uz ekrāna redzamo aizklāto kāršu krāsu. Maksimāli pieļaujamās minēšanas reizes ir 5, bez summas ierobežojuma.
⦁ Ja spēlētājs izvēlas sarkano krāsu, jānospiež taustiņš ‘’RED’’, bet, ja melno, tad jānospiež taustiņš ‘’BLACK’’.
⦁ Lai palīdzētu izdarīt izvēli, ekrāna augšējā stūrī redzami iepriekšējie izkritušie kāršu simboli.
⦁ Nospiežot ‘’COLLECT’’ taustiņu, spēle tiek pārtraukta, un laimests tiek pārnests uz „Credit” logu.

Svarīgi:

⦁ Laimests tiek izmaksāts tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās izmaksas līnijas.
⦁ Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi.

Vispārējie noteikumi

⦁ Spēle notiek uz 1-10 fiksētām izmaksas līnijām
⦁ Likmes lielums ir no 0.01 EUR līdz 500 EUR.
⦁ Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

 Izmaksu Noteikumi

⦁ Jums tiek izmaksāts laimests tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās izmaksas līnijas.
⦁ Lai veidotos regulārās laimīgās kombinācijas, simboliem uz aktīvas izmaksas līnijas jāatrodas blakus.
⦁ Regulārās laimīgās kombinācijas tiek veidotas no kreisās uz labo pusi. Vismaz vienam no simboliem jābūt attēlotam uz pirmā ruļļa. Simbolu kombinācija neveidojas, ja tā sākas no otrā ruļļa.

Nosacījumi, kuriem iestājoties dalībnieks saņem laimestu

Nosacījums, lai saņemtu laimestu, ir griezt ruļļus līdz uz tiem attēlotie simboli veidotu laimīgās
kombinācijas uz aktīvajām izmaksas līnijām. Laimests atkarīgs no izveidotajām laimīgajām
kombinācijām. Katras kombinācijas laimests Izmaksu Tabulā tiek norādīts skaitļos(eiro valūtā),
palielinot likmes lielumu palielinās arī iespējamo laimestu apjoms.

Izmaksu apraksts

Regulāro izmaksu apraksts
Lai parastie simboli veidotu laimīgo kombināciju, jāsakrīt sekojošiem apstākļiem:
• Simboliem jābūt līdzās uz aktīvas izmaksas līnijas.
• Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi. Vismaz vienam no simboliem jābūt
attēlotam uz pirmā ruļļa. Simbolu kombinācijas neveidojas, ja pirmais simbols ir uz otrā, trešā,
ceturtā vai piektā ruļļa.

Izmaksu Līniju Apraksts.

Laimests tiek izmaksāts tikai par laimīgajām kombinācijām uz aktīvajām izmaksas līnijām.
Līnijas, kas redzamas attēlā, parāda iespējamās izmaksas līniju formas:

Bezmaksas spēļu automāti tiek nodrošināti sadarbībā ar 11.lv kazino.

Latest posts by kazinotops (see all)