Menu

Dolphin gold

Dolphin Gold
Kategorija: Spēļu automāti

Ražotājs : NextGen Gaming Pty Ltd

Spēles dalības maksa (likme)
Minimālā likme 0.01 EUR
Maksimālā likme 80 EUR

Spēles norise un noteikumi

 • „Dolphin Gold“ ir 5 ruļļu, 3 rindu, 40 fiksētu izmaksas līniju spēļu automāts.
 • Spēlē ir 3 papildus funkcijas, kas var tikt aktivizētas spēles laikā: aizstājējsimbols,
  bezmaksas griezienus bonusa spēle un bonusa riska funkcija.
 •  Zilais delfīna simbols aizvieto jebkuru simbolu.
 •  Zilais delfīna simbols parādās simbolu grupās.
 •  Zilais delfīna simbols var parādīties tikai uz ruļļiem 2.,3.un 4.
 •  Kombinācijām ar aizstājējsimboliem tiek piemērots izmaksu reizinātājs x2.
 •  Bezmaksas griezienu bonusa spēle sāksies, ja uz ruļļiem parādās 6, vai vairāk zilā delfīna
 • simboli.
 •  Piešķirto bezmaksas griezienu skaits atkarībā no Zilā delfīna simbolu skaita.
 •  Bezmaksas griezienos uz ruļļiem 2.,3.,4.un 5. parādās papildus aizstājējsimbols Zelta delfīns.
 •  Zelta delfīna simbols aizvieto jebkuru simbolu, izņemot Zilā delfīna simbolu.
 •  Kombinācijām ar aizstājējsimboliem tiek piemērots izmaksu reizinātājs x2.
 •  Zelta delfīna simbols parādās simbolu grupās.
 •  Bezmaksas griezienu laikā var iegūt papildus bezmaksas griezienus, ja uz ruļļiem parādās
  6 vai vairāk Zilā delfīna simboli.
 •  Bezmaksas griezieni tiek izspēlēti ar tādu pašu likmi un izmaksas līniju skaitu kā
  griezienā, kas uzsāka Bezmaksas griezienu bonusa spēli.
 •  Papildus tiek piedāvāta bonusa riska funkcija, kas sniedz iespēju riskējot ar laimestu to
  dubultot izvēloties krāsu, vai četrkāršot izvēloties mastu.
 •  Ar laimestu var riskēt līdz pat 5 reizēm, neveiksmes gadījumā iepriekšējā griezienā
  iegūtais laimests tiek zaudēts

‘Svarīgi:

 •  Laimests tiek izmaksāts tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās izmaksas līnijas.
 •  Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi.

Vispārējie noteikumi

 •  Spēle notiek uz 1-40 fiksētām izmaksas līnijām
 •  Likmes lielums ir no 0.01 EUR līdz 80 EUR.
 •  Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas

Izmaksu Noteikumi

 •  Jums tiek izmaksāts laimests tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās
  izmaksas līnijas.
 •  Lai veidotos regulārās laimīgās kombinācijas, simboliem uz aktīvas izmaksas līnijas
  jāatrodas blakus.
 •  Regulārās laimīgās kombinācijas tiek veidotas no kreisās uz labo pusi. Vismaz vienam no
  simboliem jābūt attēlotam uz pirmā ruļļa. Simbolu kombinācija neveidojas, ja tā sākas no
  otrā ruļļa.
 •  Lai pārvērstu monētas kredītos, izmantojiet sekojošo formulu: Monētu skaits x monētas
  vērtība = daudzums kredītos

Nosacījumi, kuriem iestājoties dalībnieks saņem laimestu, un laimestu lielums [arī laimestu
attiecība pret dalības maksu (likmi)]

Nosacījums, lai saņemtu laimestu, ir griezt ruļļus līdz uz tiem attēlotie simboli veidotu laimīgās
kombinācijas uz aktīvajām izmaksas līnijām. Laimests atkarīgs no izveidotajām laimīgajām
kombinācijām. Katras kombinācijas laimests Izmaksu Tabulā tiek norādīts skaitļos. Lai iegūtu
kopējo laimēto monētu skaitu uz aktīvās izmaksas līnijas tabulā uzrādītais skaitlis jāreizina ar
monētu likmi uz izmaksas līnijas. Laimēto kredītu daudzums atkarīgs no izvēlētās monētas
vērtības. Laimēto kredītu skaitu aprēķina, reizinot kopējo laimēto monētu skaitu ar jūsu izvēlēto
monētas vērtību.

Izmaksu apraksts
Regulāro Izmaksu Apraksts

Lai parastie simboli veidotu laimīgo kombināciju, jāsakrīt sekojošiem apstākļiem:

 •  Simboliem jābūt līdzās uz aktīvas izmaksas līnijas.
 •  Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi. Vismaz vienam no simboliem jābūt
  attēlotam uz pirmā ruļļa. Simbolu kombinācijas neveidojas, ja pirmais simbols ir uz otrā, trešā,
  ceturtā vai piektā ruļļa.