Columbus deluxe

Spēlēt ar spēļu naudu
Izstrādātājs
Novomatic
Gads
2005
Līnijas
9
Ruļļi
5
Min. monētu skaits
1
Maks. monētu skaits
100
RTP
97%
Džekpots
50000

Spēļu Automātu spēle
Ražotājs : Novomatic
Spēles dalības maksa (likme)
Minimālā likme 0.05 EUR
Maksimālā likme 10 EUR

Spēles norise un noteikumi

„Columbus Deluxe“ ir 5 ruļļu, 3 rindu, 1-10 izmaksas līniju spēļu automāts.
• Spēlē ir 3 papildus funkcijas, kas var tikt aktivizētas spēles laikā: aizstājējsimbols,
‘’Gamble’’, jeb dubultošanas funkcija un bezmaksas griezienus bonusa spēle.
• Bonusa spēle tiek aktivizēta parādoties kuģa simbolam parādoties uz 1., 3. un 5. spēles
ruļļa, šie simboli bonusa spēles laikā kalpo arī kā aizstājējsimbols.

• Lai bonusa spēles laikā kuģa simbols kalpotu kā aizstājējsimbols, tam jāatrodas uz aktīvas
izmaksu līnijas.
• Bonusa spēlē tiek piešķirti 10 bezmaksas griezieni, šo griezienu laikā izkrītot papildus 3
kuģa simboliem tiek piešķirti vēl 10 bezmaksas griezieni.
• Parastā spēle sevī ietver arī savu aizstājējsimbolu, kas redzams zemāk:
• Aizstājējsimbols aizstāj jebkuru no spēles simboliem.
• Bezmaksas spēles laikā iegūtie laimesti uzreiz tiek pievienoti kopējai bilancei neveidojot
uzkrājumu.
• Spēles beigās atsevišķs logs uzrāda līdz šim iegūto laimestu bezmaksas spēles laikā.
• Pēc laimesta pamatspēlē un brīvspēlē spēlētājs var mēģināt divkāršot iegūto laimestu,
nospiežot ‘’GAMBLE’’ taustiņu.

• Jāmēģina atminēt uz ekrāna redzamo aizklāto kāršu krāsu. Maksimāli pieļaujamās
minēšanas reizes ir 5, bez summas ierobežojuma.
• Ja spēlētājs izvēlas sarkano krāsu, jānospiež taustiņš ‘’RED’’, bet, ja melno, tad
jānospiež taustiņš ‘’BLACK’’.
• Lai palīdzētu izdarīt izvēli, ekrāna augšējā stūrī redzami iepriekšējie izkritušie kāršu
simboli.
• Nospiežot ‘’COLLECT’’ taustiņu, spēle tiek pārtraukta, un laimests tiek pārnests uz
„Credit” logu.

• ‘Svarīgi:
• Laimests tiek izmaksāts tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās izmaksas
līnijas.
• Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi.
Vispārējie noteikumi
• Spēle notiek uz 5-10 fiksētām izmaksas līnijām
• Likmes lielums ir no 0.05 EUR līdz 10 EUR.
• Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.
Izmaksu Noteikumi
• Jums tiek izmaksāts laimests tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās
izmaksas līnijas.
• Lai veidotos regulārās laimīgās kombinācijas, simboliem uz aktīvas izmaksas līnijas
jāatrodas blakus.
• Regulārās laimīgās kombinācijas tiek veidotas no kreisās uz labo pusi. Vismaz vienam no
simboliem jābūt attēlotam uz pirmā ruļļa. Simbolu kombinācija neveidojas, ja tā sākas no
otrā ruļļa.

Spēles vadība

Lai spēlētu, rīkojieties šādi:
• Lai paaugstinātu vai pazeminātu grieziena vērtību, lietojiet zemāk redzamo izvēlni:
• Lai izvēlētos izmaksas līniju skaitu izmntojiet izvēlni:
• Klikšķiniet uz pogas ‘’Start’’.
Ruļļi sāk griezties ar jūsu izvēlēto likmi.
Automātiskais vadības režīms:
Nospiežot AUTOSPĒLE pogu ruļļi sāks griezties Automātiskajā režīmā:
Apturēt Automātisko režīmu var nospiežot zemāk redzamo ikonu ikonu:
Izejot no spēles, visi automātiskā režīma iestatījumi atgriezīsies uz sākotnējiem.

Izmaksu apraksts

Regulāro Izmaksu Apraksts
Lai parastie simboli veidotu laimīgo kombināciju, jāsakrīt sekojošiem apstākļiem:
• Simboliem jābūt līdzās uz aktīvas izmaksas līnijas.
• Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi. Vismaz vienam no simboliem jābūt
attēlotam uz pirmā ruļļa. Simbolu kombinācijas neveidojas, ja pirmais simbols ir uz otrā, trešā, ceturtā vai piektā ruļļa

.

 

Latest posts by kazinotops (see all)