Menu

Bork the berzerker

Bork the Berzerker Hack ‘n’ Slash Edition
Kategorija: Spēļu automāti

Ražotājs : NextGen Gaming Pty Ltd.

Spēles dalības maksa (likme)
Minimālā likme 0.10 EUR
Maksimālā likme 100 EUR

Spēles norise un noteikumi
„Bork the Berzerker Hack ‘n’ Slash Edition“ ir 5 ruļļu, 3 rindu, 20 fiksētu izmaksas līniju spēļu
automāts.
• Spēlē ir 2 papildus funkcijas, kas var tikt aktivizētas spēles laikā: Aizstājējsimboli, kas
izplešas un bezmaksas griezienu bonusa spēle.
• Aizstājējsimbols aizstāj jebkuru no spēles simboliem izņemot ‘’Scatter’’ bezmaksas
griezienu bonusa spēles simbolu.
• Aizstājējsimbols izplešas pa visu spēles rulli gadījumā, ja tas atrodas uz aktīvas izmaksas
līnijas un parādās tikai uz 2., 3., vai 4. spēles ruļļa.
• Lai aizstājējsimbols pildītu savas funkcijas tam jāatrodas starp vienādiem spēles
simboliem.
• Izmaksāts tiek tikai lielākais iespējamais laimests no katras līnijas, kas ietver
aizstājējsimbolu.
• Jebkur uz spēles lauka parādoties 3, vai vairāk ‘’Scatter’’ spēles simboliem tiek aktivizēti
bezmaksas griezienu bonusa spēle.
• Uz spēles lauka parādoties 3 ‘’Scatter’’ simboliem tiek piešķirti 10 bezmaksas, par 4
bonusa simboliem tiek piešķirti 15 bezmaksas griezieni un par 5 attiecīgi 20 bezmaksas
griezieni.
• Bezmaksas griezienu bonusa spēle tiek izspēlēta ar to pašu grieziena vērtību kā spēlēts
līdz tam.
• Bonusa spēles beigās tajā iegūtie laimesti tiek pievienoti kopējai spēles bilancei.

• ‘Svarīgi:
• Laimests tiek izmaksāts tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās izmaksas
līnijas.
• Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi.
Vispārējie noteikumi
• Spēle notiek uz 20 fiksētām izmaksas līnijām
• Likmes lielums ir no 0.10 EUR līdz 100 EUR.
• Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.
Izmaksu Noteikumi
• Jums tiek izmaksāts laimests tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās
izmaksas līnijas.
• Lai veidotos regulārās laimīgās kombinācijas, simboliem uz aktīvas izmaksas līnijas
jāatrodas blakus.
• Regulārās laimīgās kombinācijas tiek veidotas no kreisās uz labo pusi. Vismaz vienam no
simboliem jābūt attēlotam uz pirmā ruļļa. Simbolu kombinācija neveidojas, ja tā sākas no
otrā ruļļa.
Spēles vadība
Lai spēlētu, rīkojieties šādi:
• Lai paaugstinātu vai pazeminātu grieziena vērtību, lietojiet zemāk redzamo izvēlni:
• Klikšķiniet uz pogas Griezt.
• Izvēlnei informācijai par spēli spied uz:
Ruļļi sāk griezties ar jūsu izvēlēto likmi.
Automātiskais vadības režīms:
Nospiežot AUTOSPĒLE ikonu varēsi izvēlēties, cik reizes pēc kārtas ruļļi griezīsies
Automātiskajā režīmā:
Apturēt Automātisko režīmu var nospiežot zemāk redzamo ikonu ikonu:
Izejot no spēles, visi automātiskā režīma iestatījumi atgriezīsies uz sākotnējiem.

Izmaksu apraksts
Regulāro Izmaksu Apraksts
Lai parastie simboli veidotu laimīgo kombināciju, jāsakrīt sekojošiem apstākļiem:
• Simboliem jābūt līdzās uz aktīvas izmaksas līnijas.
• Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi. Vismaz vienam no simboliem jābūt
attēlotam uz pirmā ruļļa. Simbolu kombinācijas neveidojas, ja pirmais simbols ir uz otrā, trešā,
ceturtā vai piektā ruļļa.

Izmaksu Līniju Apraksts.
Laimests tiek izmaksāts tikai par laimīgajām kombinācijām uz aktīvajām izmaksas
līnijām. Laimēto kredītu skaits atkarīgs no kopējā monētu skaita reizinājuma ar jūsu izvēlēto
monētu skaitu.