Menu

Blood suckers

Blood Suckers

Bezmaksas spēļu automāti: Starburst
Ražotājs : Net Entertainment
Spēles dalības maksa (likme)
Minimālā likme 0.01 EUR
Maksimālā likme 100 EUR

Spēles norise

‘’Blood Suckers’’ ir piecu ruļļu, 25 izmaksas līniju, un 100monētu spēļu automāts, kurā ir šādas iespējas:

 • Aizstājējsimbols.
 • Izkaisītie simboli.
 • Bonusa spēle ‘’Brīvie griezieni’’.
 • Bonusa spēle ‘’Vampīru nogalināšana’’.

Svarīgi:

 • Laimests tiek izmaksāts tikai par lielāko laimīgo kombinācijuno katras aktīvās izmaksas līnijas, izņemot par izkaisītajiemlaimestiem.
 • Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi. Izkaisītais simbols var atrasties jebkurā vietā uz ruļļiem.
 • Izkaisīto simbolu un bonusa spēles laimesti tiek pieskaitītiizmaksas līniju laimestiem.
 • Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

Vispārējie noteikumi

 1. Jūs varat spēlēt uz 1-25 izmaksas līnijām.
 2. Likmes lielums uz katru izmaksas līniju var būt līdz 4monētām.
 3. Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

 Aizstājējsimbolu noteikumi

 1. Aizstājējsimboli aizvieto jebkuru simbolu, izņemot izkaisītossimbolus.
 2. Kombinācijām tikai no aizstājējsimboliem ir izmaksas.

Izkaisīto simbolu noteikumi

 1. Ja uz ruļļiem parādās divi vai vairāk simboli, tie veido laimīgoizkaisīto simbolu kombināciju.
 2. Netiek aizstāts ar aizstājējsimbolu.
 3. Izkaisītie laimesti tiek aprēķināti, reizinot izkaisīto simbolukombinācijas izmaksu ar ko pējo parastās spēles likmi.
 4. Izkaisīto simbolu laimesti tiek pieskaitīti parastajiemlaimestiem. Gadījumā, ja tiek attēlots gan izkaisītais, ganparastais laimests, jūs saņemiet laimestu par abiem, joizkaisītajam simbolam nav jāatrodas uz aktīvas izmaksas līnijas,lai iegūtu laimestu.

Bonusa Spēles ’’Vampīru nogalināšana’’  Noteikumi

 1. 3 vai vairāk Bonusa simbolu, kas atrodas uz aktīvas izmaksaslīnijas virzienā no kreisās puses uz labo, aktivizē Bonusa s pēli.
 2. Tās laikā jūs atrodaties senā apbedījumu vietā, kur ir daudzzārku.
 3. Atverot zārkus, jūs varat atrast un nogalināt vampīrus.
 4. Jūs iegūstat monētas par katru nogalināto vampīru.
 5. Bonusa spēle beidzas, kad no jūsu izvēlētā zārka izlidosikspārņi.
 6. Katrā griezienā var iegūt tikai vienu Bonusa spēles iespēju.
 7. Bonusa spēles laikā laimēto monētu skaits ir proporcionālslikmes līmenim un Bonusa si mbolu skaitam griezienā, kurā tikaaktivizēta Bonusa spēle.
 8. Pēc Bonusa spēles beigām kopējais Bonusa spēles laimeststiek pievienots tā grieziena l aimestam, kurā tika aktivizētaBonusa spēle.
 9. Maksimālais monētu skaits, ko var laimēt Bonusa spēlē, ir20320.

Bonusa Spēles ’’Bezmaksas griezieni’’ Noteikumi

 1. 3 vai vairāk izkaisītie simboli, kas Bezmaksas griezienu laikāparādās jebkur uz ruļļiem, piešķir 10 Bezmaksas griezienus
 2. Bezmaksas griezieni tiek izspēlēti ar tādu pašu izmaksaslīniju skaitu, monētu likmi un monētu vērtību kā griezienā, kasaktivizēja Bezmaksas griezienus.
 3. Izmaksas līniju laimesti Bezmaksas griezienu laikā tiektrīskāršoti, izņemot papildu iegū to Bezmaksas griezienu skaituun Bonusa spēles laimestus.
 4. 3 vai vairāk izkaisītie simboli, kas Bezmaksas griezienu laikāparādās jebkur uz ruļļiem, piešķir vēl 10 Bezmaksas griezi enus.
 1. Bezmaksas griezienu reizinātājs nepalielina iegūto papilduBezmaksas griezienu skaitu.
 2. Pēc Bezmaksas griezienu izmantošanas kopējais laimests noBezmaksas griezieniem tie k pievienots tā grieziena laimestam,kurā tika aktivizēti Bezmaksas griezieni.

 Izmaksu Noteikumi

 1. Jums tiek izmaksāts laimests tikai par lielāko laimīgokombināciju no katras aktīvās izmaksas līnijas.
 2. Bonusa spēles laimesti tiek pieskaitīti izmaksas līnijaslaimestiem.
 3. Lai veidotos regulārās laimīgās kombinācijas, simboliem uzaktīvas izmaksas līnijas jāat rodas blakus.
 4. Regulārās laimīgās kombinācijas tiek veidotas no kreisās uzlabo pusi. Vismaz vienam n o simboliem jābūt attēlotam uz pirmāruļļa. Simbolu kombinācija neveidojas, ja tā sākas no otrā ruļļa.
 5. Lai pārvērstu monētas kredītos, izmantojiet sekojošoformulu: Monētu skaits x monētas vērtība = daudzums kredītos
 6. Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

Lai spēlētu, rīkojieties šādi:

 • Lai paaugstinātu vai pazeminātu monētas vērtību, lietojiet COIN VALUE izvēlni.
 • Lai izvēlētos izmaksas līniju skaitu, lietojiet LINESizvēlni.
 • Lai izvēlētos monētu likmi, lietojiet LEVEL izvēlni. Klikšķiniet uz ikonas Spin.
 • Ruļļi sāk griezties ar jūsu izvēlēto likmi.
 • Klikšķinot uz ikonas MAX BET, liekot uz tām maksimālo monētu skaitu ar jūsu izvēlēto monētas vērtību, tiek iegriezti ruļļi.

Automātiskais vadības režīms:

Nospiežot AUTOPLAY ikonu, jūs varat izvēleties:

Sadaļa Number of rounds (Griezienu skaits). Izvēlies, cik reizes pēc kārtas ruļļi griezīsies Automātiskajā režīmā.

Sadaļa Stop autoplay (Grieziena Apturēšanas Iestatījumi).Jūs varat izvēlēties vienu no iespējam, kad apturēt Automātisko režīmu:

 • Jebkura laimesta gadījumā.
 • Ja tiek iegūti Bezmaksas griezieni.
 • Ja kādā griezienā laimests pārsniedz..
 • Ja jūsu kredīts palielinās par
 • Ja jūsu kredīts samazinās par

Regulāro Izmaksu Apraksts

Lai parastie simboli veidotu laimīgo kombināciju, jāsakrītsekojošiem apstākļiem:

 • Simboliem jābūt līdzās uz aktīvas izmaksas līnijas.
 • Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi.Vismaz vienam no simboliem jā būt attēlotam uz pirmā ruļļa.Simbolu kombinācijas neveidojas, ja pirmais simbols ir uz otr ā,trešā, ceturtā vai piektā ruļļa.

Regulārās Izmaksas parādītas Izmaksu attēlos:

Izmaksas Līniju Apraksts.

Laimests tiek izmaksāts tikai par laimīgajām kombinācijām uz aktīvajām izmaksas līnijām. Laimēto kredītu skaits atkarīgs no kopējā monētu skaita reizinājuma ar jūsu izvēlēto monētu skaitu.Līnijas, kas redzamas attēlā, parāda iespējamās izmaksas līniju formas:

Spēļu automāti tiek piedāvāta sadarbībā ar 11.lv kazino.