Menu

Blood lore vampire clan

Blood Lore Vampire Clan
Kategorija: Spēļu automāti

Ražotājs : NextGen Gaming Pty Ltd.

Spēles dalības maksa (likme)
Minimālā likme 0.01 EUR
Maksimālā likme 200 EUR

Spēles norise un noteikumi

„Blood Lore Vampire Clan“ ir 5 ruļļu, 3 rindu, 1-20 izmaksas līniju spēļu automāts, kurā
ir šādas iespējas:

 •  Spēlē ir 3 papildus funkcijas, kas var tikt aktivizētas spēles laikā: aizstājējsimbols,
  bezmaksas griezienu bonusa spēle un bonusa riska funckija.
 •  Aizstājējsimbols var parādīties uz jebkura spēles un aistāj jebkuru spēles simbolu izņemot ‘’Scatter’’ bonusa spēles simbolu.
 • Aizstājējsimbols darbojas tikai atrodoties uz aktīvas izmaksu līnijas.
 •  Laimesti no izmaksu līnijām, kas ietver aizstājējsimbolu tiek dubultoti.
 •  Bezmaksas griezieni tiek piešķirti uz spēles lauka parādoties 3, vai vairāk
  ‘’Scatter’’ simboliem.
 •  Bezmaksas griezienu skaits atkarīgs no ‘’Scatter’’ simbolu skaita. Par 3
  simboliem tiek piešķirti 12 bezmaksas griezieni, par 4 simboliem 16, bet par 5
  simboliem 20 bezmaksas griezieni.
 •  Laimesti no izmaksu līnijām, kas sevī ietver aizstājējsimbolu bezmaksas griezienu
  laikā tiek seškāršoti, bet parastie laimesti tiek trīskāršoti.
 •  Bonusa spēles laikā ir iespējams laimēt papildus bezmaksas griezienus uz ruļļiem
  parādoties attiecīgajiem ‘’Scatter’’ simboliem.
 •  Bezmaksas griezieni tiek izspēlēti ar to pašu grieziena vērtību kā spēlēts līdz tam.
 •  Bezmaksas griezienu beigās kopējais laimests tiek pievienots bilancei.
 • Papildus tiek piedāvāta bonusa riska funkcija, kas sniedz iespēju riskējot ar
  laimestu to dubultot uzminot kārts krāsu, vai četrkāršot uzminot kārts mastu.
 •  Ar laimestu var riskēt līdz pat 5 reizēm, neveiksmes gadījumā iepriekšējā
  griezienā iegūtais laimests tiek zaudēts

Svarīgi:

 • Laimests tiek izmaksāts tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās
  izmaksas līnijas.
 • Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi.

Vispārējie noteikumi:

 • Spēle notiek uz 1-20 izmaksas līnijām
 •  Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas

Izmaksu apraksts
Regulāro Izmaksu Apraksts 

 • Lai parastie simboli veidotu laimīgo kombināciju, jāsakrīt sekojošiem apstākļiem: Simboliem jābūt līdzās uz aktīvas izmaksas līnijas.
 •  Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi. Vismaz vienam no simboliem
  jābūt attēlotam uz pirmā ruļļa. Simbolu kombinācijas neveidojas, ja pirmais simbols ir uz
  otrā, trešā, ceturtā vai piektā ruļļa.